نمایش مطالب " بنیاد "

بنیاد تاریخ شفاهی افغانستان

بنیاد تاریخ شفاهی افغانستان

اواخر تابستان ۲۰۱۲ بعد از چندین جلسه کاری با شرکت آقایان داکتر ابراهیم جعفری، محمدعارف بصیر، محمدجواد سلطانی، انجنیر ناصر احمدی، نسیم گنجی، عبدالله اکبری، محمداسلم جوادی، اسدالله سعادتی، عزیزالله احمدی، علی‌ امیری، میرحسین نظری و طاهر زهیر توافق صورت ...

ادامه مطلب

بنیاد تاریخ شفاهی افغانستان

بنیاد تاریخ شفاهی افغانستان

اواخر تابستان ۲۰۱۲ بعد از چندین جلسه کاری با شرکت آقایان داکتر ابراهیم جعفری، محمدعارف بصیر، محمدجواد سلطانی، انجنیر ناصر احمدی، نسیم گنجی، عبدالله اکبری، محمداسلم جوادی، اسدالله سعادتی، عزیزالله احمدی، علی‌ امیری، میرحسین نظری و طاهر زهیر توافق صورت ...

ادامه مطلب

بنیاد تاریخ شفاهی افغانستان

بنیاد تاریخ شفاهی افغانستان

اواخر تابستان ۲۰۱۲ بعد از چندین جلسه کاری با شرکت آقایان داکتر ابراهیم جعفری، محمدعارف بصیر، محمدجواد سلطانی، انجنیر ناصر احمدی، نسیم گنجی، عبدالله اکبری، محمداسلم جوادی، اسدالله سعادتی، عزیزالله احمدی، علی‌ امیری، میرحسین نظری و طاهر زهیر توافق صورت ...

ادامه مطلب

بنیاد تاریخ شفاهی افغانستان

بنیاد تاریخ شفاهی افغانستان

اواخر تابستان ۲۰۱۲ بعد از چندین جلسه کاری با شرکت آقایان داکتر ابراهیم جعفری، محمدعارف بصیر، محمدجواد سلطانی، انجنیر ناصر احمدی، نسیم گنجی، عبدالله اکبری، محمداسلم جوادی، اسدالله سعادتی، عزیزالله احمدی، علی‌ امیری، میرحسین نظری و طاهر زهیر توافق صورت ...

ادامه مطلب

بنیاد تاریخ شفاهی افغانستان

بنیاد تاریخ شفاهی افغانستان

اواخر تابستان ۲۰۱۲ بعد از چندین جلسه کاری با شرکت آقایان داکتر ابراهیم جعفری، محمدعارف بصیر، محمدجواد سلطانی، انجنیر ناصر احمدی، نسیم گنجی، عبدالله اکبری، محمداسلم جوادی، اسدالله سعادتی، عزیزالله احمدی، علی‌ امیری، میرحسین نظری و طاهر زهیر توافق صورت ...

ادامه مطلب